ജെനോട്രോപിൻ ഗോക്വിക്ക് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഐയു വില പട്ടിക, യൂറോയിൽ തായ്‌ലൻഡിൽ നിന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഷിപ്പിംഗ് സമയം

ജെനോട്രോപിൻ ഗോക്വിക്ക് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഐയു വില പട്ടിക, ടി‌എച്ച്‌ബിയിൽ തായ്‌ലൻഡിൽ നിന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഷിപ്പിംഗ് സമയം