ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നമാണ് നിങ്ങൾ തിരയുന്നത്?

മൂന്നാംസ്ഥാനത്ത്

  • ഹ്യൂമട്രോപ്പ് (വണ്ടികൾ) ( മറ്റു പേരുകൾ: Hgh Somatropin ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ) സ്ത്രീകൾക്കുള്ള കുത്തിവയ്പ്പ് തെറാപ്പി
    നിന്ന് 16,000 ฿

    ഹുമട്രോപ്പ് (വണ്ടികൾ) 36/72 IU

    മൂന്നാംസ്ഥാനത്ത്

    നിന്ന് 16,000 ฿