താങ്കളുടെ സ്ഥലം? (ദയവായി ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക)

തായ്ലൻഡ്                      ഇന്റർനാഷണൽ