നോർഡിട്രോപിൻ നോർഡിഫ്ലെക്സ് 45 IU 15 മില്ലിഗ്രാം (മറ്റ് പേരുകൾ: HGH, സൊമാട്രോപിൻ, ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ)

21,000 ฿


    ഒരു കറൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കുക